انتشار شماره بیست و هشتم نشريه خبري پژوهشي-فناوري موسسه -1392/07/21  
انتشار شماره بیست و هفتم نشريه خبري پژوهشي-فناوري موسسه -1392/06/24  
انتشار مقالات کامل شماره اول نشريه علمی-پژوهشی مهارزيستی در گياه پزشکی -1392/06/23  
راه اندازی سايت نشريه علمی-پژوهشی آفت کش ها در علوم گياه پزشکی -1392/06/20  
ابلاغ آیین نامه داخلی کميته علمی-فنی موسسه درخصوص بررسی شناسنامه و گزارش پروژه های تحقيقاتی -1392/06/18  
فراخوان پذیر ش مقاله  نشريه علمی-پژوهشي آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی-1392/06/16  
انتشار شماره بیست و ششم نشريه خبري پژوهشي-فناوري موسسه -1392/05/22  
انتشار اولین شماره دوفصلنامه مهارزیستی در گياهپزشکی -1392/05/16  
انتشار شماره بیست و پنجم نشريه خبري پژوهشي-فناوري موسسه -1392/04/22  
فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار آماری SAS در کشاورزی، ويژه محققين استانی -1392/04/04  
انتشار شماره بیست و چهارم نشريه خبري پژوهشي-فناوري موسسه -1392/03/25